Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
Publicacions
hemofília, què cal saber? info primera infancia el niño con hemofilia y su familia
manual per adults revistes portadores d'hemofilia
info escoles aventures congrés mundial d'hemofilia
kit escoles inseminacio sense risc inhibidors, què cal saber?
gasetilles excursió anual eliminar risc de transmisió
butlletins coronavirus covi-19  
Manual de projectes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kit pares  kit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
   Eliminar el risc de transmissió de l'home seropositiu a la dona

Consideracions ètiques i aspectes tècnics

Eliminar el risc de transmissió:

El nostre interès se centra en eliminar el risc de transmissió de l’home seropositiu a la dóna seronegativa quan es pretén aconseguir un embaràs desitjat. Aquest és un dels objectius de l’estudi col×laboratiu entre el Servei de Medecina de la Reproducció del Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Institut Universitari Dexeus i la Unitat de SIDA de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

La transmissió del virus d’un home seropossitiu a la seva parella sana en un intent d’aconseguir un embaràs es porta a terme a través del semen. S’ha demostrat la presència del virus en mostres de semen, tant en estat lliure com en cèl×lules mononuclears (sobretot limfocits i macròfegs).

No existeix actualment evidència de la presència del virus a la superfície dels espermatozous ni de la seva integració a l’interior de l’espermatozou. Les dades aportades per diferents autors són contradictòries i no permeten concloure al respecte.

La freqüència d’aïllament del virus en pacients seropositius oscil-la entre 9% i 87%, depenent dels autors revisats, i estaria directament relacionada amb l’estadi de la malaltia. S’observa una major proporció de presència del virus en mostres procedents d’individus amb estadis més avançats, arribant quasi al 90% de mostres de semen positives per VIH en pacients amb nivells de CD4 per sota de 400/mm3.

L’experiència del grup italià liderat pel Dr. Semprini és única al món, els resultats publicats són brillants i el mètode utilitzat demostra ser segur per a les parelles. Aquesta experiència i la demanda creixent per part de les parelles serodiscordants pel VIH d’aconsseguir una gestació sense risc, va consolidar la col×laboració entre l’Hospital de Dia VIH, de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, i el Servei de Medicina de la Reproducció del Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Institut Universitari Dexeus.

La metodologia de l’equip del Dr. Semprini consisteix a tractar les mostres de semen dels pacients seropositius mitjançant les tècniques que s’utilitzen de manera comú en la fecundació in vitro. En aquest cas, la tècnica utilitzada és la de gradients de Percoll, seguida de la tècnica de swim-up. Ambdues tècniques permeten aïllar els espermatozous mòbils de la mostra de semen, separant-los dels espermatozous no mòbils, de les cèl×lules no espermàtiquees i del plasma seminal.

Es realitzen determinacions per immunofluorescència indirecta amb anticossos monoclonals per detectar la presència del virus abans i després del processat de la mostra. Aquestes determinacions posen de manifest que la metodologia utilitzada elimina el virus de les mostres de semen amb un 99,5% d’eficàcia.

El fet de monitoritzar l’ovulació i de limitar a una sola les inseminacions que es realitzen a cada cicle menstrual juntament amb el processament de la mostra fan disminuïr el risc de transmisió fins a quasi zero. Fins al moment, aquest grup ha realitzat 169 cicles a 84 parelles. S’han obtingut 35 gestacions, i cap dona (ni cap nen) s’han seroconvertit.

L’estudi de col×laboració entre l’equip de l’Hospital Germans Trias i Pujol i el del Servei de Medicina de la Reproducció de l'Institut Universitari Dexeus permet estudiar les característiques de diferents mostres seminals de pacients seropositius a intervals de 2 mesos, amb un total de 4 mostres per pacient.

L’estudi de la mostra de semen al llarg del temps permetrà determinar la dinàmica d’excreció del virus en el semen en relació amb la malaltia. La metodologia utilitzada és la de PCR (polimerase chain reaction, amplificació i evidència de la seqüència del VIH) i la del cultiu viral.

A més a més d’evidenciar la presència o absència del VIH en la mostra de semen, s’estudien les característiques d’aquestes mostres en relació amb una sèrie de paràmetres clínics, entre altres l’estadi de l’enfermetat, el nivell de CD4 o el fet què el pacient realitzi o no tractament antirretroviral.

L’altre objectiu de l’estudi és intentar portar a terme inseminacions intrauterines sense risc a les parelles sanes dels seropositius. La metodologia de preparació de les mostres de semen és similar a la descrita anteriorment (separació d’espermatozous mòbils, eliminació del plasma seminal, de cèl×lules no espermàtiques i de espermatozous no mòbils). Es determina la presència o absència de VIH en la mostra en fresc i de la mostra tras el seu processament.

El resultat obtingut amb les tècniques de diagnòstic utilitzades, altament precises i específiques, han de permetre’ns, en cas de mostres negatives després de procesar, realitzar inseminacions intrauterines sense risc de transmissió de la malaltia a la dóna i al futur fill.

De nou, el tractament de la mostra al laboratori i el fet de portar a terme una sola inseminació el dia precís de l’ovulació han de permetre disminuïr el risc de transmissió fins a quasi zero.

S’inseminaran aquelles parelles on el procediment apareixi com a segur, i això repesenta una opció a la inseminació amb semen de donant que es proposa en ocasions a parelles amb aquestes característiques.

Aspectes ètics:
Les consideracions ètiques implicades en aquest tipus d’intervencions han de ser tingudes en compte en el moment de tractar amb les parelles afectades. És important individualitzar cada cas en particular i tenir en compte que la llibertat de decisió de cada parella ha de prevaldre quan els aspectes tècnics del procediment estiguin completament solventats.

Resposable del Àrea d'informació mèdica:
Dr. Miquel Rutllant Bañeres, nomenat pel Patronat de la FPCH, número de col·legiat 4679, especialitat hematologia i hemoteràpia.

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília