hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Informació legal
Avís legal Accés dels usuaris
Protecció de dades Responsabilitat
Vigència  
Protecció de dades
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD la FPCH informa a l’usuari que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers del titular i responsable del web amb l’exclusiva finalitat  d’atendre a les seves sol·licituds assistencials i d’informació plantejades. Us informem que no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l'USUARI ens ho autoritzi expressament.
L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos de caràcter revocable i sense efectes retroactius.
La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a un fitxer de dades propietat de FPCH, que com a responsable de les mateixes,  assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord  amb la llei.
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la FPCH el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d'accions legals. L’usuari es compromet i es fa responsable de comptar amb els consentiments necessaris en cas que es facilitin dades de terceres persones.
Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar a menys que expressament s’indiquen que són preceptives pel servei requerit.
L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat de les dades  i oposició reconeguts per la llei, així com el dret a revocar, si escau, la cessió de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un missatge per correu electrònic a info@hemofilia.cat  o d’una carta escrita i signada per correu ordinari a: FPCH, amb domicili a Via Laietana, 57, 1r 1a de Barcelona 08003, en la qua ha de figurar el nom complet de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i descripció del dret exercitat.
Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que la FPCH ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.
FPCH no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.
FPCH pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en el nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília