Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
 
 
hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Médica Acreditada. Ver más información
 
hemofília infeccions vih(sida) - vhc(hepatitis C)
vih qué cal saber? tractaments alimentació
càrrega viral hepatitis C, qué cal saber?  
Càrrega viral en vih - aids viral charge

Amb aquest article es pretén únicament donar una informació raonada de la importància que està adquirint la determinació
de la CÀRREGA VIRAL DEL VIH en el control del pacient infectat pel VIH.

Ens ha semblat que la millor manera de fer-ho és fer un
resum el més inteligible possible d’un dels principals articles sobre aquest tema que ha aparegut a la literatura mèdica darrerament. L’article mèdic que s’ha escollit és el que porta
per títol
"MARCADORS DE LA CÀRREGA VIRAL EN LA PRACTICA CLÍNICA" publicat a la revista NATURE de Juny de 1996.

Tammateix s’hi han afegit alguns comentaris que ens han semblat útils per fer més comprensible el texte.

El desenvolupament de noves tècniques de laboratori, ha
permés conéixer amb molta més fidelitat alguns aspectes de
la infecció pel VIH.

Si bé abans es creia que després d’unes setmanes o mesos
que la persona adquiria el VIH, entrava en una fase en què
el virus estava latent i no es multiplicava, actualment se sap que
la replicació del virus (això vol dir la multiplicació del
VIH) és constant
en totes les fases de la malaltia.

Se sap, entre altres aspectes, que cada dia es produeixen aproximadament 10 bilions de virus, que des que un virus infecta una cèl.lula limfòcit T4 (què és la cèl.lula que
necessita per multiplicar-se) i produeix nous virus passen únicament
2,6 dies.

Una forma de mesurar la replicació viral és la determinació
de
la CÀRREGA VIRAL del VIH plasmàtica (CV). Aquest paràmetre s´ha demostrat que té un valor prognòstic molt important quant a la progressió de la infecció pel VIH així
com per valorar la resposta al tractament antiretroviral i la
seva eficàcia.

La determinació de la CV plasmàtica del VIH té certes característiques que fan que la seva utilització en el maneig
de la persona infectada pel VIH sigui de gran interès.

Entre elles hi ha la seva estabilitat en les persones infectades
pel VIH asimptomàtiques; això vol dir que les fluctuacions
dels seus valors són mínimes (inferiors en general a 0,5 logaritme
de 10) en aquelles persones que al llarg del temps no tenen símptomes de la malaltia.

D´altra banda, les tècniques que permeten la determinació
de
la CV són també molt estables; això vol dir que canvia importants en els valors de la CV no han de ser atribuïts a alteraccions de la tècnica emprada per a la seva
determinació, sinó a modificacions de la situació clínica
de la persona infectada pel VIH.

Tot i que hi ha diferents tècniques de laboratori per
determinar la CV plasmàtica del VIH i que existeix una
molt bona correlació entre els seus resultats, és important utilitzar sempre la mateixa tècnica per a la seva
determinació en cada pacient.

Els valors de la CV es poden expressar de diferents maneres,
les més utilitzades són en nombre de còpies per mil.límetre
de sang i en logaritmes de 10 (log 10). No tots els canvis
dels valors de la CV són importants o valorables.

S´han establert en base a la mínima variació que els seus
valors experimenten al llarg del temps en persones asimptomàtiques, que només s´han de valorar aquells
canvis de valor de la CV inferiors o superiors a 0,5 log
10 dels valors previs (o dit d´una altra manera
augments o disminucions de tres cops els valors
previs)

Qualsevol canvi inferior a aquestes xifres no s´ha de
considerar com a indicatiu de millora o empitjorament de la situació de la infecció pel VIH.

És important saber, a l’hora d’interpretar els valors de la CV,
que una CÀRREGA VIRAL NEGATIVA no vol dir que hagi desaparegut el virus VIH de la sang, sinó que amb a tècnica
de laboratori emprada per a la seva determinació no es
detecta.

La correlació entre la CV plasmàtica del VIH i el nombre de limfòcits T4 no sempre és estreta, tot i que en general
segueixen una relació inversa (a menys T4 menys CV i a
menys T4 més càrrega viral). Així doncs, hi ha persones
amb un nombre important de T4 i CV molt altes i a la inversa.

Les causes que poden modificar els valors de CV són principalment:

1) La progressió de la malaltia. En aquest cas els augments de la CV són persistents.

2) El tractament antiretroviral. Això vol dir que l’administració de tractament anti-VIH, quan és efectiu, disminueix els valors de la CV, i quan deixa de ser efectiu per l’aparició de resistències als fàrmacs, es produeix un augment significatiu dels seus valors.

3) Les vacunacions (per exemple la pneumococ i per la grip). En aquestes situacions els augments de la CV són transitoris i aquesta torna als seus valors anteriors en poques setmanes.

4) Algunes infeccions com, probablement, la tuberculosi i la infecció per herpes. En aquestes situacions els augments són també transitoris.

Com ja s’ha comentat en un altre apartat del text, s’ha demostrat que la càrrega viral té importància prognòstica quant a la progressió de la nfecció per VIH.

Els estudis en què es basa aquesta afirmació són estudis realitzats en general en pacients seguits unes setmanes o uns mesos després d’haver adquirit el VIH.

Els nivells de la CV no són uniformes en tots els estadis de la malaltia.

Immediatament després d’adquirir la infecció es produeix un augment molt important però transitori de la CV; posteriorment els valors de la CV s’estableixen a uns nivells estables (que són diferents en cada pacient) mentre el pacient està assimptomàtic; més tard, quan el pacient ja adquireix la malaltia, aquests augmenten de forma progressiva.

S’ha demostrat que és precisament aquest valor estable de la càrrega viral en pacients estables el que té importància en el prognòstic a llarg termini en la infecció pel VIH.

La xifra de CV que s’ha demostrat òptima per prognosticar una evolució lenta de la infecció pel VIH és inferior o igual a 5000 còpies/ml.

És en aquest fet que es basa l’objectiu del tractament anti-VIH.

Atès que valors inferiors a 5000 còpies/ml han demostrat un millor prognòstic de la infecció pel VIH i que el tractament anti-VIH és l’única forma d’aconseguir disminuir la CV, s’ha d’intentar administrar el tractament antiretroviral adient per aconseguir aquest objectiu.

Això no sempre és possible, ja que en la resposta al tractament anti-VIH intervenen molts factors que, de moment, no són controlables i, d’altra banda, els tractaments anti-VIH tenen efectes secundaris que fan que no puguin ser utilitzats per tots els pacients.

PER A QUINES SITUACIONS ÉS ÚTIL LA DETERMINACIÓ DE LA CV?

D´acord amb el que s´ha exposat prèviament, la determinació de la càrrega viral és útil per al control de la infecció pel VIH en qualsevol de les seves etapes. Sobretot:

1. Decidir l´inici del tractament anti-VIH. Fins ara s´instaurava tractament ani-VIH quan la persona infectada tenia una xifra de t4 inferior a 500 cel/mm3. Actualment se sap que hi ha persones amb més de 500 cel/mm3 i valors de la càrrega viral molt alts. Per tant s´aconsella iniciar tractament anti-VIH en aquelles persones, independentment del nombre de t4, amb CV entre 30.000-50.000 còpies/ml.

2. Valoració de la resposta al tractament anti-VIH. L´administració d´un tractament anti-VIH efectiu ha d´aconseguir disminuir la CV prèvia a l´administració del tractament anti-VIH almenys 0,5 log els valors de la CV prèvia.

3. Monitorització dels tractaments anti-VIH. En pacients que estan rebent un determinat tractament, un augment superior a 0,5 log o 3 cops la CV prèvia ha de ser suficient per considerar si és possible el canvi a una teràpia antiretroviral més efectiva.

Malgrat la importància que té la determinació de la CV, no s´ha d´oblidar que en la valoració de la persona infectada pel VIH és indispensable avaluar acuradament també la seva situació clínica i immunològica.

La xifra de t4 continua essent l´únic paràmetre que permet establir, per exemple, la necessitat de profilaxi per a determinades infeccions oportunistes.

Fàrmac Nom
Comer_
cial
mg/
comp.
Dosis

Relació
menjars

Efectes
secund.
més freqüents

AZT RETROVIR

ZIDOVU_
DINA

100 mg.

250 mg.

250 mg/12h

100 mg/12h

200 mg/8h

250 mg/8h*

Millor en
dejuni
Anèmia,
leucopènia,
afecció

muscular,
vòmits,
nausees

ddC HIVID 0,750 mg. 0,750 mg/8h És
indiferent
Afecta els
nervis dels
braços i les cames,
úlceres a la
boca,
plaqueto_
pènia
ddI VIDEX 25 mg.

50 mg.

100 mg.

125 mg/12h

200 mg/12h

2 horas después

30 min.
abans dels menjars
o 2 h.
després
Diarrees, pancreatitis, afecció dels
nervis de
braços i
cames.
3TC EPIVIR 150 mg. 150 mg/12 h És indiferent Neutropènia, cefalea
d4T ZERIT 30 mg.

40 mg.

30 mg/12 h

40 mg/12h

Igual que el VIDEX Pancreatitis, afecció dels nervis de
braços i
cames
Ritonavir NORVIR 100 mg. 600 mg/12 h Amb els menjars
(millor si
és ric amb greixos)
Diarrees,
vòmits,
afecció
hepàtica,
rampes,
molèsties
a la boca.
Indinavir CRIXIVAN 400 mg. 800 mg/8 h Millor en dejuni Còlics al
ronyó
(s’aconsella
beure 2l.
d’aigua),
afecció
hepàtica,
vòmits i
náusees.
Saquinavir INVIRASE 200 mg. 600mg/8h Millor en
dejuni
(complementar amb suc de naronja)
Vòmits,
nausees i
afecció
hepàtica.

només en determinats casos


Resposable del Àrea d'informació mèdica:
Dr. Miquel Rutllant Bañeres, nomenat pel Patronat de la FPCH, número de col·legiat 4679, especialitat hematologia i hemoteràpia.
Hemofilia Sida, aids carga viral, viral charge
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília