hemofilia.cat Castellano
Hemofilia, program per, Campams, Hemophilia, summer camps program
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
responsables colònies foto grup esquí dietes colònies
informació esquí fotos esquí programa colònies
inscripció esquí foto grup colònies historia de l'Esplai
informació colònies fotos colònies inscripció colònies
informació casa colònies    
Programa per organitzar colònies
Per a nens i nenes hemofílics i no hemofílics

Index:

1.- Objectius

2.- Organització

3.- Quadre de funcionament

4.- Activitats

5.- Actuacions de monitors

6.- Higiene

7.- Previsió de despeses

8.- Comentari

01.- Objectius:
Oferir unes activitats (colònies o campaments) a nens i nenes, hemofílics i no hemofílics, compreses entre les edats de 6 a 14 anys. L’entorn on han de passar els dies de colònies ha de tenir un ambient agradable on es pugui disfrutar d’unes sanes experiències.
El més important pels nostres grups es fomentar l’integració dels diferents nens i nenes en un ambient noble, on es pugui combinar plaer i realitat.

02.- Organització:
Una de les primeres coses que s’ha de fer és visitar la casa on s’allotjarà tot el nostre grup.
El més adequat és que el recinte estigui ballat i suficientment gran com per què els nens, i totes les persones que hi participin, se sentin bé i no pressionats.
Que disposi d’espais exteriors com poliespotiu: bàsquet, futbol, voleibol, i altres activitats. Una piscina també és imprescindible per el nostre grup .
La casa ha de disposar de sales de jocs o carpes pels dies que plogui o que faci massa sol, de tal manera que la dinàmica de colònies no quedi interrompuda. Per un grup de 60 nens seria suficient amb 4 o 5 sales incloent els menjadors, que en cas de necessitat, s’haurien de poder utilitzar.
Si és possible, hem d’escollir una casa amb dormitoris per agrupar als nens segons les edats i afinitats; si als mes petits els posem a dormir abans els cal un ambient més tranquil i separat dels més grans.
La casa ha de disposar de lavabos i dutxes, amb aigua calenta, suficient en nombre, de 10 a 12 dutxes per cada 50 nens, aproximadament, a més d’altres serveis per la higiene en general, al llevar-se, abans d’anar al menjador, i a l’hora d’anar a dormir, rentar-se les mans, la cara i les dents. Seria ideal que disposés d’una bateria de W.C. i lavabos conjunts amb el menjador.
La programació de les colònies: ha de ser en funció dels desitjos, les necessitats i els problemes dels grup amb el que es treballarà i s’ha de planificar en base a les pròpies característiques del grup, és a dir: pensant en l’hemofília i altres minusvalies que es puguin integrar.
S’ha de fer selecció dels monitors que hi participaran i donar informació sobre les característiques del grup, amb una breu exposició de l’hemofília i els detalls que s’han de tenir en compte per desarrollar certes activitats que poden ser de risc.
Per un bon desenvolupament de les colònies ha d’haver-hi un monitor, prèviament elegit, que s’ocupi de la direcció; aquesta persona ha d’estar en constant coordinació amb el responsable del grup de les colònies. El director o directora del grup hauria de tenir el títol de direcció d’activitats de colònies, si no el té ha d’ocupar la direcció el monitor més preparat i amb sentit comú en tots els aspectes, coneixement en la preparació d’activitats, experiència de treball en grup, etc.
El mes indicat es que per cada 10-14 nens hi hagués 2 monitors amb experiència, un dels dos te que ser titulat i amb experiència en activitats per nens i l’altre pot ser en sense títol, peó que tingui coneixements per realitzar les activitats prèviament seleccionades.
A mes dels monitors seria convenient tenir mes persones de suport, per tenir cura dels petits i per els que tinguin dificultats en alguns moments dels dia, com pot ser en el moment d’axeicar-se el mati, durant l’hora dels menjars, a la piscina, a les dutxes, durant les activitats nocturnes, durant les excursions, a l’hora de fer vogada o a l’hora de anar a dormir. Si el nombre de nens i nenes menors de 7 anys es de 2 0 aquest cuidadors seran 2 o 3, depenent dels nens que precisin ajuda.
Durant l’organització s’ha de tenir en compte que per una bona marxa de les colònies, es te que valorar el final de cada jornada per valorar aspectes positius i modificar, si fos necessari algun detall o activitat.
A ser possible, les persones de suport, es millor que no siguin peres de nens que estiguin a les colònies , i si ho son, tenen que ser prudents en la relació amb els propis fills i equilibrar la relació amb els altres, no tenen que intervenir que intervenir en la tasca dels monitors, en qualsevol cas si es presenta la ocasió i tenen que intervenir, han de ser discrets i tenen que comunicar qualsevol suggeriment al responsable màxim de les colònies abans d’intervenir directament.
La intervenció en la labor dels monitors te que estar centrada en la persona amb màxima responsabilitat de les colònies i que a la vagada aquesta persona te que tenir bon tacte per intervenir i resoldre situacions.
El responsable màxim de les colònies, que te que ser un membre de l’entitat, associació o fundació, te que delegar en la direcció dels monitors tot l’ho relacionat amb monitors i activitats; no es bo apoderar-se de les funcions d’altres persones pot portar conflictes.
El paper del responsable de l’entitat te que ser d’ajuda cap a la direcció i a totes les persones que hi participen, per aconseguir que les colònies funcionin lo millor possible. Orientar aspectes generals, com poden ser certes activitats que comportin rics i que el director tingui dubtes en els moments de conflictius entre monitors i algun grup de nens, etc.
Vetllar per el compliment d’horaris en els menjars, negociar les dietes amb els responsables del cuina, resoldre els episodis hemorràgics que es produeixin, aplicar i controlar que s’apliquin els tractaments profilàctics i d’altres medicaments, tant hemofílics com per altres nens i nenes, vetllar per que els nens i nenes s’ho passin be dintre de l’ordre normal que requereixen aquestes activitats, en definitiva, prendre decisions sobre aspectes generals de les colònies.
Els conflictes que es puguin presentar entre monitors i nens o entre els propis monitors s’han de tractar igualment amb molt de tacte i amb voluntat de resoldre aquestes situacions. En general els monitors són nois i noies joves, per la qual cosa, s'ha de prevenir que poden presentar-se alguna situació en la qual els hi hagi d'ajudar.
Una intervenció encertada, en qualsevol aspecte, amb els monitors, ens donarà millor resultat en el transcurs de les colònies, per tant, s’ha d’estar pendent i actuar amb bon estil quan sigui necessari, be a nivell individual, amb el director de les colònies, o be a nivell del grup de monitors, amb previ acord amb el director, en qualsevol cas, màxima discreció.
Es necessari disposar de cobertura sanitària, com a mínim, personal d’infermeria permanent o en el seu defecte algú que estigui preparat per responsabilitzar-se d’aquest càrrec, amb experiència per valorar i resoldre la majoria dels incidents que es presentin. A ser possible, es bo disposar d’un hematòleg per visitar en dies alterns. Per valorar algun episodi es millor que estigui sempre localitzat.
Es aconsellable que les colònies s’organitzin en un lloc poc distant d’un centre hospitalari que tractin l’hemofília, a ser possible a 15 o 30 minuts , en cotxe, fins l’hospital.
El personal sanitari també te que ser caut a l’hora d’avaluar als monitors, no culpabilitat a ningú per qualsevol incident que pugui succeir , mes aviat s’ha d’estar en disposició de col•laborar i participar en qualsevol activitat i/o moment, si els monitors els hi demanen. Sempre canalitzar qualsevol suggeriment a traves dels responsable de les colònies, en definitiva, no es bo fer suggeriments ni critiques individuals als monitors ja que l’únic que s’obtindrà serà por i desorientació.
Els moments que te que vigilar, el responsable de l’institució, son certs moments del dia, que es pot descuidar la vigilància o control per part dels monitors, com desprès dels menjars que hi ha tems lliure, en les activitats en les quals pot haver-hi perill; en aquest casos s’ha de parlar amb el director dels monitors per corregir-ho.
Infermeria te que estar en la planta baixa i amb accés des de l’interior i l’exterior, ha de disposar de frigorífic per conservar el factor de coagulació i altres medicaments. Si no hi ha suficient espai en aquest frigorífic ,s’hens ha de facilitar l’espai en les cameres centrals de la cuina per guardar la resta de factor.
Es necessita una persona que netegi els banys, infermeria, menjadors , l’accés als dormitoris, .S’ha d’utilitzar lleixiu per a la neteja sense exagerar la quantitat i la concentració.

03.- Quadre de funcionament:
Pensat i adequat a la capacitat de nenes i ritme de les colonies.
Horari:
08.00-Execar-se els monitors.
08.30-Execar i rentar als nens.
09.00-Esmorzar.
09.30-Neteja general: habitacions, lavabos, menjador, exteriors ( la neteja general te sentit d’activitat educativa, es fa en grups, barrejant els grups de nens, els mes grans amb els mes petits. Aquests serveis quedaran explicats en un altre apartat.
09.45-Introducció a les activitats/ tallers dels dia.
10.00-Tallers.
12.00-Picina per grups, (grans i mitjans en el mateix grup i mitjans i petits en un altre grup).
13.15-Final de la piscina.
13.45-Dinar.
14.30-Temps lliure (el temps lliure s’explica en un altre apartat).
16.00-Activitats de la tarda..
17.30-Berenar.
18.00-Activitats de la tarda.
20.00-Sopar.
21.00-Activitats de la nit.
22.30.Bona nit (fi de les activitats del dia)
23.00-Descans i silenci.
• Avaluació de la jornada per part dels monitors i responsables, mentre es fa l’avaluació han de quedar dos monitors vigilant en les habitacions fins que els nens s’adormin, en els mes petits s’explicaran contes agradables, en els mes grans s’els hi pot explicar un altre tipus de contes o musica amb guitarra i cançons que relaxin, o simplement es demana silenci i a dormir.
• Les estades no tenen que durar mes de deu dies.

04.- Activitats:
Durant les colònies s’ha de fomentar aspectes com:
- motius agradables, divertits i normalitzadors ( a traves de les activitats).
- la relació entre els nens i els demés components de les colònies.
- la participació, que abjurada als nens a desinhibir-se.
- la motivació per despertar iniciatives i per que els nens vagin aprenen a fer servir els diferents recursos de que es disposa en els seu entorn.
- potenciar la pròpia capacitat i les possibilitats individuals dels nens i nenes a traves del joc i les activitats.
Tindrem en compte l’entorn de la casa de colònies, per desvetllar l’interès de la natura, mantenint contacte directa amb les instal•lacions exteriors i tot el voltant de la casa , arbres, camps de cultiu, instal•lacions que puguin ser d’interès com granges, factories o cultius.
Es pot aprofitar per fer una activitat de descobriment de tots els racons de la casa, interiors i exteriors, combinat amb el resta del programa d’activitats. Aquesta activitat convé fer-la el primer dia a fi de que els nens coneguin totes les dependències de la casa , es te que fer quan els nens estiguin instal•lats en les seves dependències i tinguin la seva habitació assignada. L’activitat de descobriment es te que preparar amb antelació ja que els nens sàpiguen ha on poden entrar i ha on no poden ; per exemple els nens no poden entrar a la cuina, al coarto de rentadores, calefacció,...Si que poden entrar a les sales d’activitats, menjador, ...
En les sales destinades a activitats es pot realitzar:
Tallers , teatre, estes, debats, ping-pong, jocs de taula, etc..
En les pistes de deports:
Bàsquet, futbol sala, voleibol, badminton, etc. En les pistes ha on es desenvolupi un deport no es pot barrejar un altre.
En la piscina:
Per aquesta activitat es important saber si els nens saben nedar o no, evitant sorpreses desagradables. Natació , waterpolo, i jocs amb la pilota son jocs en que els nens tenen que tenir la mateixa edat.
Altres jocs i deports:
S’han de preparar de forma que hi puguin participar i disfrutar tots els nens i nenes.
Per realitzar alguns deports s’ha de tenir en compte la sobrecarrega muscular i articular, si un nen, per una hemorràgia recent, no esta en condicions de jugar a bàsquet, es millor que no jugui en aquest moment, s’ha l’hi ha de brindar una altre l’alternativa i explicar-li que ben aviat hi podrà jugar.
La part esportiva de les colònies s’ha d’entendre com una part de millora en l’estat general dels nens i que serveix d’ajuda per que els motivi cap ha altres actituds alegres i sobre tot per desinhibir-se i desmitificar temors.
En els últims dies de les colònies es pot pensar en una gran festa com de comiat, durant el dia es prepara l’activitat, alguna representació amb vestits elaborats amb material de les colònies com retalls de roba, paper “pinocho” i altres recursos que sens puguin ocorre per utilitzar com vestits o disfresses.

05.- Actuació del monitors i persones de suport:
En els serveis:
El director i els monitors s’encarregaran d’ordenar i fer els plans de rotació per cobrir els diferents serveis, preparar menjadors, vigilar els dormitoris a l’hora de anar a dormir i durant el temps lliure. Per tant s’ha de proveir una llista amb el ordre de rotació dels monitors, depenen de les necessitats, seran dos monitors per cada servei.

06.- Higiene personal:
Pels matins, mans, cara i boca amb raspallat de les dents, la boca també es renta abans d'anar a dormir.
• Dutxa: es farà en grups alterns i per grups d’edat, l’horari d’elecció serà entre les 19.00 i es 20.00 de la tarda.
Es posarà atenció per que l’aigua estigui calenta, hi es comprovarà abans de començar. Les persones de suport junt amb els monitors del grup que està en la dutxa, tindran cura d’ajudar en els nens a rentar-se , vestir-se i ordenar el seu dormitori.
• Rentat de la roba:
Aquesta activitat es per els majors de 8 anys i si la casa disposa de rentadors per rentar la roba a ma, els mes petits faran servir rentadores i si no hi ha rentadors tot es rentarà amb rentadora.
Si no hi ha rentadores les persones de suport i els monitors s’encarregaran de rentar la roba amb els nens al seu costat, d’aquesta manera hi participen i aprenen. S’ha de prevenir tenir suficients estenedors o suficients cordes per estendré entre els arbres i així petjar-hi la roba per que s’eixugui. En els nens els hi explicarem que es tracta d’una altra activitat.
• Piscina:
Es farà en dos grups i sota el control dels monitors corresponents que els toqui piscina en aquell moment. S’han de controlar els salts a la piscina des de fora, el que significa la total prohibició, i també s’ha de prohibir que els nens saltin uns sobre els altres.
• En el temps lliure:
Els espais de temps morts, des de que els nens s’aixequen el mati fins a l’entrada al menjador o durant el temps lliure de la resta del dia , es molt important observar els jocs i els deports i totes les diferents zones de la casa a on hi puguin haver nens.
El mes important a controlar son els jocs de xoc, com son, el futbol que s’organitza de forma espontània en els nens, el bàsquet o similars. Cal vigilar, també, que no pugin en els arbres o s’emparrin en els marges i les carenes.
• En els jocs de xoc: Cal evitar aglomeracions de nens en el joc i procurar que estiguin espaiats en els terreny, vigilar el nombre de nens per joc i espai lliure.
Els espais dedicats a aquestes activitats convé que estiguin lliures d’obstacles, com es normal en les pistes de deports.
Normes en els jocs o esports: S'han d'aplicar les normes pròpies del joc, d'aquesta forma els nens veuran que se'ls considera de debò i acceptaran millor qualsevol proposta del monitor.
Participació dels responsables en el joc o esport: Han de participar en l'activitat amb funció de moderador o àrbitre, de forma que el joc sigui just entre els nens i que s'evitin conflictes amb el possible risc derivat de la normal agressivitat en els jocs o esports.
Que el joc sigui àgil i amb control de moviments en el terreny el que s'aconsegueix amb l'aplicació de normes pròpies del joc o esport i la tècnica aplicada, el que s'ha de fer de forma suau i orientativa, no de forma severa.
Als nens se'ls ha d'anar ensenyant a comportar-se en la participació d'alguns esports, els monitors deuen estar implicats en el joc per a equilibrar el joc i perquè sigui el més just possible, els monitors no deuen quedar-se com simples observadors.
En l'aplicació de la tècnica: Convé fer-lo de forma justa i amb interès, els nens l'hi passaran bé, l'exercici serà més aviat aprofitat i és molt probable que el risc quedés disminuït.
Sancions: Les sancions deuen ser les quals corresponen al joc i al moment concret, en qualsevol tipus d'activitat, siguin simples jocs o esports i en qualsevol moment del dia que fora necessari. S'han de prendre les mesures del moment i sobre el motiu, evidentment sense passar-se, sense oblidar que són nens.
En aquest apartat es poden explicar exemples, si ho creieu necessari, ja que, no sempre resulta senzill trobar el punt ideal per a posar un càstig i que el nen et segueixi respectant i parant-te esment. Si el càstig és just, els nens reconeixeran millor l'actitud del monitor, és convenient explicar als nens, de forma clara, el motiu del càstig.
Rotació de participants durant els jocs: S'ha de procurar que aquells que fa més temps que juguen deixin passar els quals esperen per a jugar. Comunicació: Amb els nens i nenes es deuen utilitzar bones maneres, se'ls deu parlar bé i amb claredat.
Begudes alcohòliques i tabac: Les begudes alcohòliques i el tabac, deuen estar totalment prohibides davant dels nens. Els monitors s'encarregaran d'ordenar els diversos serveis i durant els menjars han d'estar distribuïts per les taules.
Al finalitzar els àpats, els nens han de sortir en ordre del menjador. Abans de sortir del menjador, aprofitant que estan tots junts, se'ls poden donar els avisos, s'aprofita per a comentar-los accions que no han estat bé o correccions sobre actituds negatives que hagin tingut en grup, si fos necessari, també s'aprofita per a avisar d'alguna activitat immediata.
Han de funcionar les vetllades, festes, debats, teatre o altres activitats de nit divertides i bé programades. Els més petits se'ls ha d'acompanyar als dormitoris a una hora prudent, ajudar-los a posar-se la roba i que es posin en el llit per a dormir, si hi ha nens que s'enyoren, cal esperar que es dormin.
Equip de música: S'ha d'utilitzar en les festa, discoteca i per a altres moments que es necessiti però que no molesti a altra activitat.
Àpats: S'han de seleccionars un tipus de menjars essencialment per a nens, basat en pastes, arrossos, pollastre, hamburgueses, peix, etcètera, i d'acompanyament, patates fregides, algun tipus d'amanida, purés, verdures, etcètera.
També cal pensar en els berenars, que pot ser pa amb xocolata, pa amb formagets, pastes dolces, etcètera.
En qualsevol cas això depèn molt dels hàbits alimentosis de cada lloc.
Altres dades que s'han de contemplar:
Tota aquesta informació és susceptible a canvis i adaptació, depenent dels recursos, hàbits i disponibilitat de cada entitat i la infraestructura a utilitzar.
Quant a les activitats, cal intentar preparar les adequades per a tots els nens, valorant sempre que l'hi puguin passar tan bé com sigui possible i que per a ells siguin noves i divertides, és a dir, no acostuma a funcionar bé si repetim activitats que ja practiquen durant el curs escolar o altres que resultin pesades en el desenvolupament i representació.
Tota activitat deu tenir una presentació-explicació, la part de realització i acabat i finalment que la representació o exposició contingui el màxim d'interès sobre l'activitat realitzada, en aquesta última part és on tots ens anem a sentir més o menys satisfets del que s'ha fet.
Devem procurar no caure en decepció o pensar que som perfectes, seria bon pensar que tot allò que vam pensar que ja estem fent bé, sempre és possible millorar-lo.
Quan ens plantegem fer unes colònies, devem pensar a fer primer un informe-projecte on anem a descriure totes les dades tècniques i financers de les colònies.
És a dir:
1. -Els objectius que volem aconseguir amb les nostres colònies, (normalització, integració dels nens hemofílics, donar-los l'oportunitat que ells també puguin gaudir d'unes activitats organitzades i adaptades per a ells, etcètera)
2. - A càrrec de qui va l'organització, (Fundació o Associació de Hemofília)
3. - Quadre de funcionament-horari,
4. - Descriure les activitats que es poden realitzar en les nostres colònies, fer un planing d'activitats.
5. - Actuació dels monitors-normes de comportament,
6. - Dades tècniques de la casa: com es diu, on està situada, de quina capacitat disposa, quan places d'allotjament, si disposa de sales per a activitats, per a protegir-se del sol i la pluja, si té piscina, pistes per a esports, si la casa té recinte barrat o està oberta a l'exterior,

07. -Si la casa és una instal•lació privada o pública,
8. -Si funciona com explotació privada i en règim de pensió completa o només allotjament,
9. - Descripció dels voltants, nomenant les poblacions més properes, indicant en quilòmetres la distància a les diferents poblacions i a la capital d'on es procedeix,
10. - Indicar les dates de les colònies,
11. - Nombre de nens que s'ha previst per a la tanda que participin,
12. - Si van a participar nens i nenes no hemofílics o hemofílics sols, indicar, aproximadament, quants nens hemofílics van a participar i quantes places queden obertes a la resta de la població,
13. -Important: cal indicar l'edat dels nens que van a participar, la nostra experiència ens diu que han d'estar entre els 6 i 14 anys, menors de 6 anys ho passaran malament, majors de 14 anys són conflictius, si tenim en compte la franja d'edat.
14. -Es deu fer una descripció de les persones necessàries: - Nombre de monitors amb el director i monitors en pràctiques, - Cobertura sanitària, quines persones i, si estaran de presència física les 24 hores,
- La coordinació general deu ser per part de les persones responsables de l'entitat, Fundació o Associació, que seran els quals coordinen a tot el personal que participa.
Cost real per cada nen i quota a pagar per cada nen que assisteix a l'activitat:
- S'ha d'especificar el cost real per cada nen per a qualsevol activitat.
- S'ha de posar una quota a pagar per cada nen, encara que només sigui simbòlica, si participen 2 germans o més se'ls ha de fer una rebaixa, si la família té pocs recursos s'ha de tenir en compte per a becar al nen o nens en un 20%, 50% o 100%, si la família no té recursos i el nen és hemofílic.
En qualsevol cas és bo que cada família estigui informada del cost total de l'activitat i el cost real per nen, d'aquesta forma es valorarà, a més de l'obtenció dels resultats, l'esforç humà i el cost material i econòmic.
Previsió de despeses:
- S'ha de fer una previsió de les possibles despeses que s'originaran,
- Cost de les pensions completes per dia multiplicada pel nombre de nens i pels dies de colònies.
- Transport d'autocar, si s'utilitza,
- Cost dels monitors i director, si se'ls paga, podrien ser voluntaris,
- Cost del material per a activitats, fungible, (el qual es consumeix en cada activitat)
- Cost del material per a activitats no fungible, (el qual és reutilizable d'un any per a un altre, per exemple: pilotes, raquetes, taules de ping-pong, etcètera.
- Cost de les fotografies, si es pensa fer fotos (enviar una fotografia a cada nen una vegada acabades les colònies és un bon record per als nens i els pares),
- Despeses de secretaria (circulars i informes, etcètera),
- Pòlissa de responsabilitat civil,

- Despeses d'Infermeria
- Altres despeses, com cremes protectores del sol, productes antimosquits, etcètera.
- Es deu indicar el cost total de les colònies i
- Desglossar el cost per nen.
Finalment es deu fer un comentari com resum al projecte que anem a presentar, explicant la finalitat de l'activitat. En aquest apartat podem implicar a l'administració, bé agraint la seva col•laboració o demanant-se-la, igual que a altres empreses privades o persones col•laboradores.

Per exemple: Gràcies a l'esforç de tots hem pogut arribar a realitzar aquestes activitats per a nens hemofílics, que de no ser així, no tindrien l'oportunitat, ni una vegada a l'any de gaudir d'unes jornades enriquidores com les descrites.
El nostre major desig és poder oferir cada any aquestes activitats al col•lectiu hemofílic i a altres nens i nenes no hemofílics i que serveixi de satisfacció per a totes les persones que amb la seva participació fan realitat aquestes activitats.
Donar una visió positiva de com l'hi han passat els nens i nenes amb les diferents activitats en convivència en un grup heterogeni entre petits i adults.
Fer constar el nombre de persones que han assistit, desglossant els adults i petits, monitors i persones de suport. Nombre de nens i nenes hemofílics i no hemofílics.
Altre apartat que es deu fer és, realitzar una memòria al finalitzar les colònies o campaments, és a dir, una descripció de tot el que s'ha fet, amb la valoració de costos reals, consum de factor, valoració del nombre d'episodis hemorrágics i altres incidències.
Fer una conclusió i enviar la memòria a les Administracions i Entitats del país o multinacionals i a persones que han col•laborat econòmicament o amb algun tipus de material, sanitari o per a activitats.


Comentari:
Conscients que hi ha aspectes que són propis de cada cultura i societat, no hem volgut ser molt extensos, creiem que en els aspectes principals de l'organització d'activitats on participin nens hemofílics podem coincidir.
Aquest resum està basat en els 15 anys que duem organitzant activitats amb grups de nens i nenes hemofílics i no hemofílics.
Pensem que les idees exposades poden ser útils per a molts grups, a més, estem a la disposició per a qui ho desitgi per a qualsevol comentari o consulta sobre aspectes en el qual necessiteu més informació, us desitgem molta sort.

up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília