hemofilia.cat Castellano
Hemofilia
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
responsables colònies foto grup esquí dietes colònies
informació esquí fotos esquí programa colònies
inscripció esquí foto grup colònies historia de l'Esplai
informació colònies fotos colònies inscripció colònies
informació casa colònies    
Inscripció colònies


HOJA DE PREINSCRIPCIÓN COLONIAS


NOMBRE:___________ APELLIDOS:_________________________

EDAD:______FECHA DE NACIMIENTO:_______CURSO ESCOLAR: ___

CALLE:___________________________NÚM.:________ PISO:____

CP:____________POBLACIÓN:_____________________________

PROVINCIA:________ TELÉFONO:________ MÓVIL PADRES: ______

TIPO DE HEMOFILIA Y GRADO (si es el caso): _________________

Observaciones (si queréis añadir algún dato): _________________

___________________________________________________

Fecha:

_____________________________________________________


FULL DE PREINSCRIPCIÓ COLÒNIES

NOM:________________ COGNOMS:________________________

EDAT___ DATA DE NAIXEMENT: ________ CURS ESCOLAR: ______

CARRER:__________________________NÚM.:________ PIS:_____

CP:____________POBLACIÓ:_______________________________

PROVÍNCIA:__________TELÈFON:_________MÒVIL PARES: ______

TIPUS D’HEMOFÍLIA I GRAU (si és el cas): _____________________

Observacions (si voleu afegir alguna dada): ____________________

______________________________________________________

Data:

El sol.licitant autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis.
Aquestes dades s’inclouran en un fitxer sota el control i supervisió de l’ASSOCIACIO CATALANA DE L’HEMOFÍLIA i de la FUNDACIÓ PRIVADACATALANA DE L’HEMOFÍLIA
Via Laietana 57, 1er, 1era, 08003 Barcelona, davant les quals l’interessat podrà exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancelació, que la llei li otorgui.

Inscripció colònies per imprimir
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília