hemofilia.cat Castellano
 
fundació    
associació
hemofília
agermanament
jornades d'actualització
infeccions
esplai
publicacions
videos ACH
psicologia
direccions - links
història Catalunya
Factor, nivell óptim, vida i tractament
Registre del factor administrat
Elaboració de projectes
Manual bàsic
Congrés Mundial d'Hemofília
Inseminació sense risc
Informació per assistir a les colònies
Informació per assitir a l'esquí
Programa per organitzar colònies
Hospitals que tracten hemofília
Hospitals que tracten hemofília en Europa
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació
 
Servei de psicologia
Presentació del servei

Assistència i serveis

Recerca-Publicacions
Presentació

El Servei de Psicologia de l’Associació Catalana de l’Hemofília es va crear l’any 1993 per donar atenció a un ampli col·lectiu de persones afectades per coagulopaties, portadores i familiars.

 A l’actualitat l’equip del Servei es composa de dues psicòlogues, una pedagoga i una psicòloga supervisora institucional i clínica. Es presten serveis a la seu de l’ACH i a la Unitat d’Hemofília de l’Hospital de la Vall d’Hebró de Barcelona, gràcies a un acord de col·laboració.

 El Servei s’estructura sobre uns eixos ben articulats entre ells.

 Un primer eix fonamental està conformat per l’àrea clínica, a la qual l’equip, per una banda, atén demandes de consultes i tractament sostenint una tasca d’atenció psicoterapèutica continuada, i per l’altra, elabora i implementa diferents programes d’atenció, des de detecció precoç i seguiment, a grups.

 Un segon eix del Servei te a veure amb la extensió de la seva actuació a d’altres àmbits, fonamentalment a l’àmbit escolar, a través d’assessorar i respondre a les diferents demandes que adrecen les institucions escolars que acullen nens amb hemofília, i a l’àmbit hospitalari, segons l’acord de col·laboració ja esmentat.

 Un tercer eix del Servei el conforma l’intercanvi d’experiències i la difusió de la nostra tasca a través, fonamentalment, de la  presència continuada als diferents congressos nacionals i internacionals. Es tracta d’ocasions fonamentals tant per conèixer altres experiències, obtenir informació de primera mà i al dia sobre temes d’interès per al col·lectiu i per al Servei, i establir relacions, com per fer present i donar visibilitat a l’ACH i a la tasca que sosté des de la seva fundació; tanmateix, als congressos l’equip transmet els resultats de les experiències i recerques que s’han portat a terme i que poden ser d’interès per altres persones, col·lectius i institucions. Aquesta difusió pren també la forma d’elaboració de materials i publicacions.

 Un quart eix el constitueix la formació continuada de l’equip, que està a la base i sosté els tres eixos anteriors.

 A través d’aquests eixos, l’equip clínic s’insereix a la vida diària a l’Associació, es manté en estret contacte amb el col·lectiu a la vegada que estableix relacions amb altres persones i institucions, i participa, promou i porta a terme moltes iniciatives.

previous next
up
 
    Fundació Privada Catalana de l'Hemofília
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 22.11.91
Classificada com a Fundació benéfica del tipus assistencial
Via Laietana, 57 1º 1ª 08003-BARCELONA
Tel: 0034/93 301 40 44 Fax: 0034/93 412 34  67 
Copyright Fundació Privada Catalana de l´Hemofília